VERBOUWING / TUNING

 

     

15 FEBRUARI 2006 - Omzendbrief betreffende sommige verbouwde voertuigen (cat. M1)
(B.S. 15.02.2006)


 

De Minister van Mobiliteit,

In het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 17 maart 2003 (hierna : K.B. van 15 maart 1968), wordt bepaald in artikel 3, § 3 : « de ingebruikneming op de openbare weg van een chassis of een zelfdragend voertuig is verboden, wanneer dit laatste niet geheel overeenkomt met het type dat werd goedgekeurd ingevolge een aanvraag, ingediend door de in artikel 6 van hetzelfde besluit bedoelde personen. »

Overeenkomstig artikel 13, § 2, van het K.B. van 15 maart 1968 wordt elke verbouwing van een voertuig waardoor het niet meer overeenstemt met het proces-verbaal van goedkeuring bekrachtigd met een getuigschrift waarbij afwijking wordt verleend van de erin vervatte gegevens. Wanneer de verbouwing echter wordt uitgevoerd door een andere persoon dan de constructeur of zijn gemachtigde, wordt het verzoek niet ingewilligd, tenzij met de toestemming van de constructeur of zijn gemachtigde.

Onder verbouwingen dient men vooral te verstaan, drastische ingrepen zoals aan de stuurinrichting, aan het ophangings-, emissie- of remsysteem of fundamentele ingrepen op het chassis of zelfdragend koetswerk die indruisen tegen het bestaande P.V.G. of C.O.C.

Deze omzendbrief heeft als doel de verbouwingen te omschrijven die niet als dusdanig worden aanzien en waarop bijgevolg artikel 13, § 2, van het K.B. van 15 maart 1968, niet van toepassing is. Voor deze verbouwingen is dan ook geen akkoord van de constructeur of diens gemachtigde vereist.

Deze omzendbrief is uitsluitend van toepassing op de voertuigen van de categorie M1.

Alle op basis van deze omzendbrief toegelaten wijzigingen en verbouwingen zijn hetzij toegelaten, hetzij toegelaten na een niet-periodieke keuring overeenkomstig artikel 23sexies, § 1, 2°, b), van het K.B. van 15 maart 1968, hetzij toegelaten na een niet-periodieke keuring overeenkomstig artikel 23sexies, § 1, 2°, b), van het K.B. van 15 maart 1968 en een validatieprocedure.

Alle in deze omzendbrief vermelde keuringen worden verricht in een keuringsstation van een erkende instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.

De aanbieder van het voertuig deelt iedere wijziging of verbouwing die overeenkomstig deze omzendbrief aan een niet-periodieke keuring is onderworpen mee aan het keuringsstation.

De niet-periodieke keuring overeenkomstig artikel 23sexies, § 1, 2°, b), van het K.B. van 15 maart 1968 beoogt, naast een volledige keuring van het voertuig, de vaststelling van de conformiteit van de gedane wijzigingen en verbouwingen aan de voorschriften van deze omzendbrief.

Deze conformiteit wordt vastgesteld door aflevering door het bevoegde keuringsstation van een tuningrapport dat aan het overeenkomstig artikel 23decies, van het K.B. van 15 maart 1968 afgeleverde keuringsbewijs wordt gehecht.

Het tuningrapport bevestigt dat de gedane wijzigingen en verbouwingen zijn toegelaten en overeenstemmen met de voorschriften van deze omzendbrief.

Voor de afgifte van het tuningrapport geldt het tarief bedoeld in artikel 23undecies, 7°, van het K.B. van 15 maart 1968.

Het tarief van de niet-periodieke keuring wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 23undecies van het K.B. van 15 maart 1968.

De niet-periodieke keuring wijzigt de periodiciteit van de periodieke keuring niet.

De validatieprocedure beoogt de vaststelling van de conformiteit van de gedane wijzigingen en verbouwingen en van de onderdelen aan de hand van een attest dat aan het keuringsstation moet worden voorgelegd.

Er zijn vier soorten validatieprocedures :

a) een validatieprocedure voor e- of E-goedgekeurde onderdelen aan de hand van een homologatieattest;

b) een validatieprocedure voor niet-e- of E-goedgekeurde onderdelen, goedgekeurd door een erkend labo of een erkende instelling, aan de hand van een validatieverslag;

c) een validatieprocedure aan de hand van een attest op basis van verordening nr. 1400/2002/EG;

d) een validatieprocedure aan de hand van een montagehandleiding.


Het erkend labo vermeld in punt b) moet voldoen aan EN 17025 of EN 45004.

De erkende instelling vermeld in punt b) moet voldoen aan de volgende voorwaarden :

- V.Z.W. naar Belgisch recht;

- ISO 9001 : 2000 gecertificeerd.


Elke validatieprocedure impliceert een administratieve keuring, waarvan het tarief wordt bepaald in artikel 23undecies, 2°, b), van het K.B. van 15 maart 1968.

Voor wijzigingen, verbouwingen en onderdelen, waarvoor geen validatieverslag kan worden voorgelegd, wordt een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van drie maanden uitgereikt.

Tijdens deze periode wordt onderzocht of de gedane wijzigingen en verbouwingen en de onderdelen in aanmerking komen voor een validatieverslag.

Na dit onderzoek krijgen de gedane wijzigingen en verbouwingen en de onderdelen ofwel een definitieve goedkeuring ofwel een definitief verbod.

De geldigheid van het keuringsbewijs kan worden verlengd tot op het ogenblik van de definitieve goedkeuring of het definitief verbod.

De basisprincipes die moeten worden nageleefd voor alle op basis van deze omzendbrief toegelaten wijzigingen en verbouwingen zijn :

1. Het buitenoppervlak van de voertuigen mag geen puntige of snijdende delen bevatten, noch naar buiten uitstekende delen die door hun vorm, afmetingen, richting of hardheid, het gevaar of de ernst van lichamelijk letsel voor een persoon die in geval van botsing door de carrosserie wordt getroffen of aangeraakt, kunnen vergroten.

2. Het buitenoppervlak van de voertuigen mag geen naar buiten uitstekende delen bevatten waaraan voetgangers, fietsers of motorrijders kunnen blijven haken.

3. De bestuurder moet een vrij uitzicht hebben, zonder belemmering door enigerlei voorwerp of opschrift.

4. De voertuigen moeten voorzien zijn van wielafschermingen (carrosseriedelen, spatborden, e.a.).

5. De binneninrichting van het voertuig mag geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten bevatten die het gevaar voor of de ernst van verwondingen van de inzittenden kunnen verhogen in geval van botsing.

6. De onderdelen (knoppen, hendels, enz.) en oppervlakken waaraan de inzittenden zich kunnen stoten moeten voldoen aan de reglementaire krommingsstraal en oppervlakte.

7. De binnenkant van het dak mag in het deel boven of voor de inzittenden geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten vertonen die naar achter of naar beneden zijn gericht.

8. Het oppervlak van de achterzijde van de zitplaatsen mag geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten vertonen die het gevaar voor of de ernst van verwondingen van de inzittenden kunnen verhogen.

9. Directe en indirecte verlichting mogen enkel op een privé-terrein worden gebruikt.

10. De originele motorkapsloten en draairichting van de motorkap dienen behouden te blijven.


Onverminderd de omzendbrief van 19 maart 2004 betreffende de verlaagde voertuigen (cat. M1), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2004, zijn de hierna vermelde wijzigingen en verbouwingen :

A. TOEGELATEN, MITS NALEVING VAN DE BASISPRINCIPES EN ONDER DE HIERNA BEPAALDE VOORWAARDEN :

1) aanbrengen van tinten en folie op achterste zijruit - voorwaarden :
- reflectiegraad maximum 15 %
- doorzichtig

2) aanbrengen van tinten en folie op achterruit - voorwaarden :
- twee achteruitkijkspiegels (buitenspiegels)
- reflectiegraad maximum 15 %
- doorzichtig

3) aanbrengen van zonneband en belettering op voorruit - voorwaarden :
- ondergrens van zonneband niet verder dan onderste lijn van originele tegen voorruit gedraaide zonneklep
- niet reflecterend
- niet spiegelend

4) « cleanen » van :
- zijdelingse sierstrips op deuren en drempels
- afdekkappen rond wielopeningen
- sierstrips op voor- en achterbumper
- sierstrips op voor- en achterlichten
- sierlijsten rond ruiten
- sierlijsten op achterdeur (koffer)
- dakrails
- emblemen op carrosserie
- emblemen in voorgrille
- antenne

5) verplaatsen van officiële kentekenplaat - voorwaarden :
- in midden of aan zijde van bestuurder
- niet buiten zijkant van voertuig
- onderrand minstens 30 cm boven wegdek
- voldoende verlicht
- verticaal of maximaal in hoek van 5° gekanteld
- goed leesbaar op afstand van 30 m

6) vervangen van achterlicht - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- behoud originele kleur
- voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
- reglementair verplichte lichten aanwezig

7) vervangen van voor-, zij- en achterrichtingaanwijzer - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- behoud originele kleur
- voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
- knipperfrequentie tussen 60 en 120 periodes per minuut
- behoud functionaliteit
- behoud minimale lichtsterkte

8) vervangen en verplaatsen van derde stoplicht - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- montage volgens bepalingen van artikel 6.7 van het Reglement nr. 48 van Genève

9) vervangen en verplaatsen van achtermistlicht - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- kleur
- aantal
- onderrand minimum 25 cm boven wegdek
- bovenrand maximum 120 cm boven wegdek

10) vervangen en verplaatsen van achteruitrijlicht - voorwaarden :
- kleur
- aantal
- werking enkel bij achteruitrijden
- onderrand minimum 25 cm boven wegdek
- bovenrand maximum 120 cm boven wegdek

11) vervangen van kentekenplaatverlichting - voorwaarden :
- nummerplaat bij volledige duisternis goed zichtbaar op afstand van 30 m
- geen direct licht naar achteren
- wit
- statisch

12) verplaatsen en verwijderen van koffersleutelgat en -greep

13) wegwerken van sleutelgat van deuren

14) verplaatsen van sleutelgat van deuren

15) vervangen van greep van klinken - voorwaarde :
- niet raken aan sluitmechanisme

16) verplaatsen van greep van klinken - voorwaarde :
- niet wijzigen slot

17) verwijderen van grepen van achterste deuren - voorwaarden :
- verwijderen van achterbank
- verwijderen van achterste veiligheidsgordels
- definitief onbruikbaar maken van verankeringspunten van achterbank

18) vervangen en wijzigen van bumper - voorwaarde :
- behoud functionaliteit

19) vervangen van carterbescherming - voorwaarde :
- stevig en degelijk gemonteerd

20) vervangen van pedaal - voorwaarden :
- antislipbekleding in vorm van rubberuitsteeksels of geribbelde aluminium
- stevig en degelijk gemonteerd
- voldoende ruimte tussen pedalen

21) vervangen van vloermat - voorwaarden :
- vorm van bodem van voertuig volgen
- geen snijdende delen
- werking van pedalen niet hinderen
- niet kunnen verschuiven

22) vervangen van audio-installatie - voorwaarde :
- gepaste zekering

23) vervangen en wijzigen van dashbord

24) aanbrengen van instrumentenfolie - voorwaarden :
- wijzerplaten goed leesbaar, zowel in donker als bij klaarlichte dag
- juiste graduatie van meettoestellen
- indicatielampjes goed zichtbaar
- geen aanleiding tot foute interpretatie van signalisatie

25) vervangen van achteruitkijkspiegel (binnen) - voorwaarde :
- voldoen aan bepalingen van K.B. van 15 maart 1968

26) monteren van sporttankdeksel - voorwaarden :
- sluiting tankdop verzekerd
- niet raken aan ontluchtingsmechanisme

27) monteren van spoiler - voorwaarden :
- materialen met een hoge absorptiegraad (polyester, plastiek, ABS, e.a.)
- niet boven hoogste punt van dak (kofferspoilers)
- niet aan dragende structuren (dak- en raamspoilers)

28) verlengen van motorkap - voorwaarden :
- functionaliteit
- minimale lichtbundel

29) aanbrengen van lichtmask - voorwaarden :
- minimale lichtbundel (vooraan)
- lichtsterkte niet lager dan minimale lichtsterkte (achteraan)

30) monteren van ruitenwisser - voorwaarden :
- minstens één
- veegoppervlak minstens gelijk aan of groter dan oorspronkelijk

31) vervangen en wijzigen van versnellingspook - voorwaarden :
- niet raken aan mechanisme
- degelijke montage
- niet hinderen werking handrem

32) vervangen van remblok - voorwaarde :
- e- of E-goedgekeurd

B. ONDERWORPEN AAN EEN NIET-PERIODIEKE KEURING EN TOEGELATEN, MITS NALEVING VAN DE BASISPRINCIPES EN ONDER DE HIERNA BEPAALDE VOORWAARDEN :

1) monteren van luchthapper op motorkap - voorwaarden :
- behoud van afstand tussen motor en motorkap
- niet overschrijden maximale uitsparing

2) monteren van luchthapper op dak - voorwaarde :
- niet raken aan dragende structuur

3) monteren van luchthapper op flanken - voorwaarde :
- in lijn van koetswerk

4) monteren van audio-installatie - voorwaarde :
- gepaste zekering

5) verbreden van spatbord (widebodykits) - voorwaarde :
- behouden van wettelijke zijafstand van lichten

6) monteren van spatbord - voorwaarden :
- naar binnen plooien van rand
- wielafscherming

7) vervangen en wijzigen van handremhendel - voorwaarden :
- niet raken aan hefboomwerking
- degelijke montage
- geen scherpe of snijdende delen

8) aanbrengen en verwijderen van binnendeurpaneel

9) vervangen van voorlicht - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- behoud originele kleur
- voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
- reglementair verplichte lichten aanwezig

10) monteren van veerpootbrug
- montage bovenaan en volgens handleiding, indien aanwezig
- stevig en degelijk gemonteerd
- geen impact op wielgeometrie

C. ONDERWORPEN AAN EEN NIET-PERIODIEKE KEURING EN TOEGELATEN, MITS NALEVING VAN DE BASISPRINCIPES, HET DOORLOPEN VAN DE HIERNA VERMELDE VALIDATIEPROCEDURE EN ONDER DE HIERNA BEPAALDE VOORWAARDEN :

1) monteren van vlinderdeur - voorwaarden :
- geschikt voertuig
- validatieprocedure aan de hand van validatieverslag voor niet e- of E-goedgekeurde onderdelen, goedgekeurd door een erkend labo of een erkende instelling, aan de hand van een validatieverslag

2) vervangen van buitenzijspiegel - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- validatieprocedure voor e- of E-goedgekeurde onderdelen aan de hand van een homologatieattest

3) vervangen van stuurwiel door e- of E- goedgekeurd stuurwiel - voorwaarden :
- montage door middel van adaptor
- alle bedieningen goed bereikbaar
- snelheidsmeter en voornaamste signalisatie goed zichtbaar
- signaalhoorn bruikbaar
- validatieprocedure voor e- of E-goedgekeurde onderdelen aan de hand van een homologatieattest

4) vervangen van stuurwiel door niet-e- of E- goedgekeurd stuurwiel - voorwaarden :
- montage door middel van adaptor
- alle bedieningen goed bereikbaar
- snelheidsmeter en voornaamste signalisatie goed zichtbaar
- signaalhoorn bruikbaar
- validatieprocedure voor niet-e- of E-goedgekeurde onderdelen, goedgekeurd door een erkend labo of een erkende instelling, aan de hand van een validatieverslag

5) vervangen van zetel door e- of E-goedgekeurde zetel - voorwaarden :
- montage op oorspronkelijke bevestigingspunten
- degelijke bevestiging
- geschikt voor voertuig
- compatibel met gordels en hun verankeringspunten
- validatieprocedure voor e- of E-goedgekeurde onderdelen aan de hand van een homologatieattest

6) vervangen van zetel door niet-e- of E-goedgekeurde zetel - voorwaarden :
- montage op oorspronkelijke bevestigingspunten
- stevig en degelijk gemonteerd
- geschikt voor voertuig
- compatibel met gordels en hun verankeringspunten
- validatieprocedure voor niet e- of E-goedgekeurde onderdelen aan de hand van een validatieverslag

7) vervangen van veiligheidsgordel - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- compatibel met verankeringspunten en zetel
- validatieprocedure voor e- of E-goedgekeurde onderdelen aan de hand van een homologatieattest

8) monteren van veiligheidskooi - voorwaarden :
- achter voorste zetels
- verwijderen van achterbank en achterste veiligheidsgordels
- stevig en degelijk gemonteerd (niet gelast)
- geen invloed op integrale en functionele karakteristieken van personencompartiment
- validatieprocedure aan de hand van de montagehandleiding

9) monteren van velg met adapter - voorwaarden :
- vaste adapter aan velg
- geen wijziging van spoor
- geschikt voertuig
- stevig en degelijk gemonteerd
- validatieprocedure voor niet e- of E-goedgekeurde onderdelen aan de hand van een validatieverslag

10) vervangen van remschijf - voorwaarden :
- validatieprocedure aan de hand van een attest op basis van verordening nr. 1400/2002/EG

11) vervangen van uitlaat door e- of E-goedgekeurde uitlaat - voorwaarden :
- maximaal zelfde aantal decibels als originele uitlaat
- normale emissietest mogelijk
- validatieprocedure voor e- of E-goedgekeurde onderdelen aan de hand van een homologatieattest

12) vervangen van uitlaat door niet-e- of E-goedgekeurde uitlaat - voorwaarden :
- maximaal zelfde aantal decibels als originele uitlaat
- normale emissietest mogelijk
- validatieprocedure voor niet-e- of E-goedgekeurde onderdelen, goedgekeurd door een erkend labo of een erkende instelling, aan de hand van een validatieverslag

D. IN ELK GEVAL VERBODEN :

1) aanbrengen van folie op voorste zijruiten

2) aanbrengen van zonneband op voorste zijruiten

3) wegnemen van sluitmechanisme van koffer

4) wegnemen van greep van als passagiersdeur gebruikte koffer

5) wegnemen van sluitmechanisme van deuren

6) wijzigen van structuur van motorkap

7) wijzigen van afstand tussen motor en motorkap

8) vervangen van motorkap door motorkap van kunststof

9) vervangen van motorkapscharnier

10) spoilers in materialen met lage absorptiegraad (aluminium, carbon, hout, enz.)

11) topchops

12) afzagen van origineel spatbord dat deel uitmaakt van dragende structuren

13) hinderen of onmogelijk maken van werking van airbag

14) verwijderen van airbag

15) driepuntsveiligheidsgordel vervangen door tweepuntsgordel

16) afdekken van signalisatie

17) monteren van NOS-fles

18) plaatsen van startknop

19) verwijderen van zijdelingse richtingsaanwijzers

20) wegnemen van derde stoplicht

21) plaatsen van vierde stoplicht

22) aanbrengen van extra verlichting rond of onder wagen

23) bevestigen van wiel door middel van kit met centrale bevestiging

24) wijzigingen aan remsysteem

25) vergroten van spoor door middel van spoorverbreder

26) wijzigen of monteren van stabilisatorstangen

27) monteren van ander type ophangingsrubber

28) wijziging van diameter van uitgang van originele uitlaatdemper

29) monteren van versnellingsbak met andere overbrengingsverhoudingen

30) motortuning

31) monteren van niet-wegklapbare zetel vooraan in twee- en driedeursvoertuigen, tenzij achterbank en veiligheidsgordels verwijderd en verankeringspunten van achterbank definitief onbruikbaar

32) monteren van velgen met adapter los van velg


De bepalingen van deze omzendbrief zijn van toepassing vanaf 15 februari 2006.

Brussel, 15 februari 2006.
De Minister van Mobiliteit,
R. LANDUYT

 

Laatst gewijzigd : 02 maart 2006 - 18:54