VERZEKERING

 

     

The Classic Car Insurance® & The Classic Assistance®

HISTORIEK

Sinds juni 1993 bestaat het verzekeringsprogramma The Classic Car Insurance® dat voorbehouden is voor de leden van een club die aangesloten is aan de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw.  Dit betekent dat we al 10 jaar ervaring hebben.  We zijn gestart in juni 1993 met één enkel voertuig en vandaag de dag hebben we de kaap van 10.000 verzekerde voertuigen overtroffen.

We hebben steeds getracht om het contract te verbeteren, om zo een goede service te geven via de verzekeringsmakelaars en –maatschappij opdat de dekkingsvoorwaarden beantwoorden aan de eisen van onze oldtimerliefhebbers. 

Nadat we de verzekeringsmaatschappijen Aegon, DBV en Zürich gekend hebben, is het moment aangebroken om de nieuwe verzekeringsmaatschappij te verwelkomen, in het bijzonder Winterthur.  Het is in feite de eerste keer dat we echt van maatschappij veranderen, voordien werden de namen van de maatschappijen gewijzigd omwille van fusies in de verzekeringswereld. 

Enkele jaren terug kenden we de fusie van de verzekeringsmakelaars waar de makelaar Thilly Van Eessel wijzigde in Marsh en in Société Liégeoise de Courtage (SLC).

We zijn van oordeel dat we samen met Winterthur, Marsh en SLC, klaar zijn om de volgende 10 jaar aan te vatten.

Na 10 jaar en ingevolge de komst van Winterthur, werd het tijd om de voorwaarden van het contract te herzien en hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele wijzigingen door te voeren. Het oorspronkelijke concept werd behouden.  We zullen u in deze richtlijn een maximum aan informatie meegeven om u te helpen om de aanvragen op een correcte manier af te handelen.

WAAROM WERD EEN DERGELIJK CONTRACT TOT STAND GEBRACHT?

Laten we niet vergeten dat we rondrijden met oldtimers van meer dan 25 jaar en dat het statuut « oldtimer » een aantal beperkingen in het rijden inhoudt.  Deze beperkingen, die door iedereen gekend zijn, hebben vaak voor problemen gezorgd bij de verzekeringsmaatschappijen.  De vraag die vaak gesteld werd was steeds: « Ben ik wel degelijk verzekerd? »

Vaak maakten de verzekeringsmaatschappijen melding van een clausule in hun polis zoals een kilometerbeperking, beperking van bestuurder, de straal van 25 km, of diende men te kunnen bewijzen dat men zich naar een behoorlijk toegelaten manifestatie begaf.

De BFOV heeft een samenwerking gezocht met een verzekeringsmaatschappij om deze beperkingen teniet te doen.  Na een aantal besprekingen met verschillende maatschappijen werd in 1993 het contract The Classic Car Insurance® getekend.  

TERMINOLOGIE

Verzekeraar                            = verzekeringsmaatschappij Winterthur

Verzekeringsnemer                  = de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV)

Verzekerde                             = het lid van een club die zijn oldtimer laat verzekeren

WIE KAN GENIETEN VAN DEZE VERZEKERING?

Ø      Enkel de leden van een club, waarvan de club is aangesloten aan de BFOV.  Deze voorwaarde is van groot belang voor de clubs, want we zijn de mening toegedaan dat het een manier is om het sociale contact te verbeteren. 

En club die ontslag neemt van de BFOV of die niet in regel is met het lidgeld, zal haar leden die een verzekering The Classic Car Insurance® afgesloten hebben straffen.

Een lid dat niet in orde is met zijn lidgeld bij de desbetreffende club zal dus niet meer kunnen genieten van deze verzekering.

Het is dus van groot belang dat u, als clubverantwoordelijke, voldoet aan onze jaarlijkse vraag om de lijsten tijdig terug te sturen.

Ø      Een tweede en niet onbelangrijke voorwaarde is het feit dat de verzekerde eigenaar of gebruiker is van een dagelijks voertuig. 

U hebt waarschijnlijk gemerkt dat de maximale leeftijd van het voertuig, namelijk 15 jaar, niet meer opgenomen werd in de tekst, zoals dit het geval was bij het ontstaan van het contract. The Classic Car Insurance®.  Na 10 jaar ervaring hebben we verschillende vragen ontvangen van verzekerden die een dagelijks voertuig hadden dat 15 jaar werd en die dachten dat ze een nieuwe wagen of motorfiets dienden aan te kopen..  Natuurlijk niet!  Het feit om een dagelijks voertuig te bezitten dat verzekerd is aan het gewone tarief (niet van de categorie 15 – 25 jaar) als gewoon voertuig is voldoende om van dit contract te genieten.

Alle voertuigen dienen op dezelfde titularis ingeschreven te zijn.  We herinneren er u aan dat elke uitzondering het voorwerp moet uitmaken van een goedkeuring van de BFOV, zoals het gebruiken van een firmawagen als dagelijks voertuig.

Dit waren dus de hoofdvoorwaarden! Lid zijn van een club aangesloten aan de BFOV en eigenaar of gebruiker zijn van een dagelijks voertuig.

WELKE VOORDELEN BIEDT DE B.A.-POLIS?

Ø      Dekking dag en nacht (7/7 dagen – 24/24 uur)

Uiteraard dient u de wegcode na te leven want indien uw voertuig niet beschikt over de aangepaste verlichting is het normaal dat u niet tijdens de nacht gaat rijden op de openbare weg. 

Maar u kunt gerust gebruik maken van een snipperdag tijdens de week om met de oldtimer erop uit te trekken zonder dat u zich naar een behoorlijk toegelaten manifestatie begeeft.

Vergeet echter niet dat , indien u onder het statuut « oldtimer » rijdt, dit wil zeggen met een vrijstelling van een technische keuring, de mogelijkheid bestaat dat u een boete krijgt omdat u rijdt buiten de beperkingen die opgelegd worden door de wet op de inschrijving van de voertuigen MAAR verzekeringstechnisch bent u wel volledig in orde.  

Voor zij die zich jaarlijks naar de technische keuring begeven is er helemaal geen probleem.  Wij raden trouwens iedereen aan om jaarlijks naar de technische keuring te gaan.  Het verandert trouwens niets aan de jaarlijkse verkeersbelasting.

Ø      In alle landen vermeld op de groene kaart

Dit is heel duidelijk voor iedereen.  Aarzel dus niet om een tocht te maken naar het buitenland om er de wonderen der natuur te ontdekken.

Ø      Geen kilometerbeperking

We dienen niet op de hoogte gebracht te worden van het jaarlijks aantal gereden kilometers.  We weten dat het gemiddelde van de gereden kilometers met de oldtimer onder de 1000 km ligt.

Ø      Geen beperking van de bestuurder

De verzekerde mag zijn voertuig laten besturen door iemand anders, zoals bijvoorbeeld zijn zoon of dochter, zijn echtgenote of haar echtgenoot, voor zover ze titularis zijn van een geldig rijbewijs.

Ø      Geen bewijs nodig dat u zich naar een behoorlijk toegelaten manifestatie begeeft

U dient dus geen archief aan te maken betreffende uw verplaatsingen en de verzekering beperkt zich niet tot enkel de activiteiten van een club.

WAT IS ER UITGESLOTEN UIT DE B.A.-POLIS?

Het is evident dat we enkele uitsluitingen voorzien hebben, die we hierna hernemen.

Ø      Het commercieel of winstgevend gebruik maken van de oldtimer

Met de woorden commercieel of winstgevend gebruik maken willen we de oldtimers uitsluiten die elke week  gebruikt worden om een huwelijk te rijden, of in de verkiezingsperiode gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, want zoals vaak het geval is (en misschien wel altijd) wordt de eigenaar vergoed om zijn oldtimer ter beschikking te stellen.

Indien u echter de oldtimer gaat gebruiken om een lid van de club of een familielid te plezieren voor een huwelijk, en dit gebeurt echter op zeer onregelmatige basis, dan zal de verzekering wel dekking bieden.

We herinneren er u aan dat, indien u toch geregeld een huwelijk rijdt met de oldtimer, dat de oldtimer in regel moet zijn met de technische keuring en dat de bestuurder een geldig rijbewijs moet hebben voorzien van een medische schifting.

Ø      Verhuur en vervoer van goederen

Het verhuren van de oldtimer gebeurt meestal voor het maken van een film.  Het is uiteraard niet de bedoeling van ons contract om de schade opgelopen tijdens deze opname’s te verzekeren.  Het is dan ook van belang dat de producer van de film uw oldtimer omnium verzekerd en dat u in het bezit gesteld wordt van een copie van de polis.

De uitsluiting « vervoer van goederen »  is van toepassing op de lichte vrachtauto’s, de vrachtwagens en de landbouwvoertuigen. Het is evident dat u de oldtimer niet gaat gebruiken om te verhuizen als u een zelfstandige verhuizer bent, dit is niet de bedoeling van de oldtimer.  Idem voor het vervoer van de gerooide bieten of het hooi via een landbouwvoertuig.

De verzekeraar wil ook vermijden dat de lading de oorzaak zou zijn van een ongeval, zoals bijvoorbeeld bij het slecht sluiten van de portieren. 

Ø      De regelmatigheidsrally’s, de snelheids- en behendigheidsrally’s

Uiteraard is dit niet verzekerd! Het is aan de organisator om een BA-polis organisatie af te sluiten waarbij elk deelnemend voertuig verzekerd wordt.  De groene verzekeringskaart van de oldtimer is dus niet geldig tijdens de organisatie, dit wil zeggen tussen de start en de aankomst ervan. 

De verzekering zal ook geen dekking geven indien u deelneemt aan een snelheidswedstrijd op bijvoorbeeld een gesloten circuit.

Ø      Dagelijks gebruik

We zijn de mening toegedaan dat de aankoop van een oldtimer gebeurde om er samen op uit te trekken, samen met andere liefhebbers, in  clubverband en om zich te amuseren en  niet om met een goedkope wagen te rijden.

Het is dus ondenkbaar dat u een goedkope premie zou betalen en daarbovenop dagelijks gebruik zou maken van de oldtimer, om zich bijvoorbeeld dagelijks te verplaatsen naar het werk, om boodschappen te doen of om de kinderen naar de school te brengen.

U moet er zich van bewust zijn dat, indien u dagelijks gebruik zou maken van de oldtimer, er zich meer en meer oldtimers op de openbare weg zouden bevinden, dat deze dan meer en meer betrokken zouden geraken in een verkeersongeval … en dat dit de premie automatisch de hoogte zou injagen.  We zijn allemaal oldtimerliefhebbers en we staan samen in voor de bescherming van het patrimonium voor de toekomst.

WAT ZIJN DE AANGEBODEN WAARBORGEN?

-         Burgerlijke aansprakelijkheid

-         rechtsbijstand

-         omnium

-         inzittenden

1. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De BA-polis, onderschreven bij Winterthur, biedt een verzekering aan volgens de wettelijke voorwaarden, dit wil zeggen dezelfde voorwaarden als voor uw dagelijks voertuig, buiten de uitsluitingen die hoger vernoemd werden.

De BA-polis biedt u ook een pechverhelping aan, genaamd The Classic Assistance®.  Zie verder!

2. Rechtsbijstand

De rechtsbijstandsverzekering werd onderschreven bij een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar, namelijk bij ARAG, die verschillende vestigingen heeft in gans Europa.

Deze verzekering biedt u de vrije keuze van een advocaat.

De vooropgestelde waarborgen zijn:

- Burgerlijk verhaal:                              12.500,00 € per schadegeval

- Strafrechterlijke verdediging:  12.500,00 € per schadegeval

Deze verzekering is complementair en is geen verplichting maar wel aan te raden.

U dient deze premie slechts één maal te betalen gezien ze geldig is voor al de verzekerde voertuigen.

3. Omnium

Ook deze verzekering kan complementair onderschreven worden bij Winterthur en is enkel van toepassing voor de auto’s, en ze biedt de volgende waarborgen:

-         materiele schade

-         brand

-         diefstal

-         glasbraak

-         natuurkrachten en aanrijding met dieren

de premie wordt berekend op basis van de expertisewaarde, vastgesteld door een door de verzekeraar aangeduide expert (zie rubriek experten).

We raden een jaarlijkse expertise aan van de wagen want de maandelijkse afschrijving bedraagt slechts 0,5% per maand het eerste jaar na de expertise (totaal van 6%) en nadien 3% per maand.

E ris geen enkele verplichting om een anti-diefstalsysteem te plaatsen en de maximale verzekeringswaarde bedraagt 37.500,00 €.  De voertuigen die deze maximale waarde te boven zouden gaan, dienen eerst aan de verzekeraar voorgelegd te worden.

Hoe bereken ik mijn premie?

Alles hang ervan af in welke groep het voertuig zich bevindt, groep 1, 2 of 3 ?  Voor de specificaties van de groepen zie rubriek Tarieven.

Voor groep 1 en 2                   = 2,5 % op de expertisewaarde

Voor groep 3                           = 3,1 % op de expertisewaarde

Voorbeeld :      De waarde van het voertuig (groep 1 en 2) werd vastgelegd op 20.000,00 €

                        Berekening: 20.000 : 100 x 2,5 = een premie van 500,00 €

De waarde van het voertuig (groep 3) werd vastgelegd op 20.000,00 €

                        Berekening: 20.000 : 100 x 3,1 = een premie van 620,00 €

De premie voor de omniumverzekering dient verhoogd te worden met de BA-premie (zie rubriek tarieven).

Bestaan er vrijstellingen bij de omniumverzekering?

Ja, zoals dit het geval is bij elke omniumverzekering. 

Hierna volgen de vrijstellingen bij materiële schade:

Waarde tot 12.500,00 €                                 Vrijstelling van 250,00 €

Waarde tussen 12.500,00 en 25.000,00 €       Vrijstelling van 500,00 €

Waarde tussen 25.000,00 en 37.500,00 €       Vrijstelling van 1.000,00 €

Vrijstelling bij diefstal:

Vrijstelling van 10% van het schadebedrag in geval van gedeeltelijke diefstal (autoradio’s en autotelefoons zijn uitgesloten).

4. Inzittenden

Deze bijkomende verzekering werd onderschreven bij AIG, en is niet verplicht.

Ze biedt de volgende waarborgen aan voor alle passagiers en voor de bestuurder:

Bij overlijden                                       12.500,00 €

Bij blijvende invaliditeit                       25.000,00 €

Medische kosten                                    2.500,00 €


 

THE CLASSIC ASSISTANCE®

Sinds enkele jaren heeft de BFOV steeds getracht om een pechverhelping aan te bieden voor de oldtimers, want pech hebben is altijd mogelijk. Maar de oldtimer aan de kant van de weg achterlaten om een takeldienst te vinden is echt geen aangename ervaring.

Om van dit contract The Classic Assistance® te kunnen genieten, is het heel belangrijk dat de nummerplaat van uw voertuig vermeld staat op de groene kaart.

Dekking met The Classic Assistance® :

-         bijstand is automatisch in de verzekeringspremie inbegrepen

-         tussenkomst bij pech of ongeval

-         geldig in België en 300 km buiten de grenzen

-         vrijstelling van 10 km vanaf de woonplaats (adres dat vermeld is op de groene kaart)

-         7/7 dagen en 24/24 uur

-         bijstand geleverd door Mondial Assistance

-         enkel van toepassing op auto’s, lichte vrachtauto’s, motorfietsen en vrachtauto’s.

Het is van zeer groot belang dat u steeds de alarmcentrale dient te contacteren op het nummer 02/773.62.16 om geholpen te worden.  De alarmcentrale zal u een referentienummer geven en zal u trachten te helpen binnen de kortst mogelijke termijn.

Indien u zelf een takeldienst vordert, zonder voorafgaandelijk te hebben gebeld met de alarmcentrale, zullen de kosten niet terugbetaald worden. 

Mondial Assistance zal iemand ter plaatse sturen die zal trachten om het voertuig opnieuw mobiel te maken.  Lukt dit niet, dan zal het voertuig getakeld worden naar de garage van uw keuze.  De bestuurder en de passagiers worden eveneens terug gebracht.

Welke zijn de gedekte tussenkomsten?

Elke immobilisatie ingevolge:

-         mechanisch, elektronisch of elektrisch  defect

-         verkeersongevallen

-         lekke band

-         brandstofpanne

-         vandalisme

-         poging tot of diefstal

-         verlies van de sleutels of sleutels in het voertuig

Uitsluitingen

-         glasbraak

-         natuurrampen

-         tussenkomst van de ordediensten

-         immobilisatie in een garage of bij een koetswerkhersteller

-         gebruik van verdovende middelen of dronkenschap aan het stuur

-         bromfietsen

-         landbouwvoertuigen

-         regelmatigheidsrally’s, snelheid- en behendigheidsritten

Gedekte voertuigen

-         alle voertuigen van meer dan 15 jaar oud

-         identificatie gebeurt via de nummerplaat

-         oldtimercaravan of -aanhangwagen gedekt tot 1,5 ton

-         voertuigen tot 3,5 ton = volledige bijstand

-         voertuigen tussen 3,5 en 5,5 ton = enkel bijstand ter plaatse

Mondial Assistance kan ook instaan voor uw organisaties die buiten de straal van 300 km gaan.  Een offerte kan aangevraagd worden via de makelaars Marsh of SLC.

TARIEVEN

1. Burgerlijke Aansprakelijkheid BA

AUTOS EN LICHTE VRACHTAUTO’S

Groep 1 + 40 jaar

67,00 €

Groep 2 25-40 jaar

107,00 €

Groep 3 15-25 jaar

Op aanvraag

Per bijkomend voertuig in groep 1 en 2  = 22,00 € - (voor zover de voertuigen niet gelijktijdig gebruikt worden)

Occasioneel woon-wegwerkverkeer bijkomende premie = 25,00 € die enkel het voertuig verzekert waarvoor deze waarborg onderschreven werd

MOTORFIETSEN

Groep 1 + 40 jaar

67,00 €

Groep 2 25-40 jaar

107,00 €

Groep 3 15-25 jaar

208,00 €

Per bijkomend voertuig in groep 1 en 2  = 22,00 € - (voor zover de voertuigen niet gelijktijdig gebruikt worden)

Occasioneel woon-wegwerkverkeer bijkomende premie = 25,00 € die enkel het voertuig verzekerd waarvoor deze waarborg onderschreven werd

VRACHTAUTO’S

Groep 1 + 45 jaar

67,00 €

Groep 2 30-45 jaar

107,00 €

Groep 3 20-30 jaar

208,00 €

Per bijkomend voertuig in groep 1 en 2  = 17,00 € - (voor zover de voertuigen niet gelijktijdig gebruikt worden)

LANDBOUWVOERTUIGEN

Groep 1 + 40 jaar

35,00 €

Groep 2 25-40 jaar

50,00 €

Per bijkomend voertuig in groep 1 en 2  = 10,00 € - (voor zover de voertuigen niet gelijktijdig gebruikt worden)

BROMFIETSEN

Groep 1 + 15 jaar

65,00 €

Per bijkomend voertuig in groep 1 = 10,00 € - (voor zover de voertuigen niet gelijktijdig gebruikt worden)

2. RECHTSBIJSTAND

Alle categorieën = 10,00 €

Bromfietsen = 5,00 €

3. OMNIUM

GROUPE 1 en 2         2,5 % op de expertisewaarde

GROEP 3                    3,1 % op de expertisewaarde

4. INZITTENDEN

  1. Bestuurder en alle inzittenden van één voertuig van meer dan 15 jaar oud verzekerd via The Classic Car Insurance® = 9,00 €
  2. Bestuurder van het voertuig voor dagelijks gebruik en al zijn voertuigen verzekerd via The Classic Car Insurance® en alle inzittenden van deze voertuigen = 23,00 €

Alle tarieven zijn inclusief lasten en kosten!


 

Vervaldag – belangrijke wijziging

De nieuwe vervaldag zal 01.03 worden vanaf 2004 en niet meer 01.06.

Dit betekent dat dit een invloed zal hebben op de betaling van de premie voor 2003, U zult slechts verzekerd zijn voor 9 maanden.  Uiteraard zal de premie berekend worden aan een pro rata voor de periode van 01.06.2003 tot 29.02.2004. (ongeveer 75% van het tarief dat hoger  vermeld werd) ENKEL VOOR DE REEDS BESTAANDE CONTRACTEN.  De nieuwe aanvragen betalen de volledige premie.


 

NUTTIGE ADRESSEN

De Verzekeringsmaatschappij:             WINTERTHUR VERZEKERINGEN

                                                                       Kunstlaan 56

                                                                       1000 Brussel

Verzekeringsnemer :                                        BFOV

                                                                       Postbus 48

                                                                       3130 Begijnendijk

                                                                       Tel: 0495/38.98.12

                                                                       Fax: 016/53.78.20.

                                                                       Email: bfov@skynet.be

Verzekeringsmakelaar MARSH                      MARSH n.v. - Antwerpen

                                                                       Uitbreidingstraat 180

                                                                       2600 Berchem

                                                                       Tel : 03/286.64.11

                                                                       Fax : 03/286.65.62

                                                                       MARSH n.v. – Roeselare

                                                                       Accent Business Park – C6

                                                                       Kwadestraat 151 A /11

                                                                       8800 Roeselare

                                                                       Tel : 051/24.66.77.

                                                                       Fax : 051/21.08.26

Verzekeringsmakelaar S.L.C.              Société Liégeoise de Courtage

                                                                       Place Cathédrale 16/1

                                                                       4000 Liège

                                                                       Tel : 04/222.40.04

                                                                       Fax : 04/222.40.08

De experten per regio:

Regio Antwerpen

Meyvis Roger, Pater Antonissenstraat 17, 2920 Kalmthout

Tel : 03/633.87.08

Fax : 03/666.47.66

Email : meyvis.roger@pi.be

Regio Oost en West-Vlaanderen

Coorevits NV, Port Arthurlaan 16, 9000 Gent

Tel: 09/255.58.10

Fax: 09/259.27.22

Email : coorevits@exco.be

Regio Brussel + Vlaams en Waals Brabant + Limburg + Namen

Adetex bvba, Gen.Guffensstraat 13, 3300 Tienen

Tel: 016/81.83.28

Fax: 016/81.97.30

Email : adetex@skynet.be

Régio Henegouwen

Quarré Eric, Rue de Transvaal 266/1, 6010 Couillet

Tel: 071/44.64.44

Fax: 071/44.64.40

Email : eric.quarre@skynet.be

Regio Luik + provincie Luxemburg

Somja-Dubois sprl, rue de Liège 167, 4800 Verviers

Tel: 087/22.91.71

Fax: 087/22.91.73

Email : info@somja-dubois.be


 

HOE KAN IK DEZE VERZEKERING ONDERSCHRIJVEN?

-         De clubverantwoordelijke is in het bezit van de aanvraagformulieren

-         Het lid vult het aanvraagformulier volledig in

-         Het is pas nadien dat de clubverantwoordelijke het formulier zal aanvullen met zijn naam, handtekening, het aansluitingsnummer van de club bij de BFOV, het aansluitingsnummer van het lid bij de club en een stempel van de club (liefst een kleurenstempel)

-         Nadien zal de aanvraag vervolledigd worden met de verplichte documenten (zie verder) en wordt de aanvraag overgemaakt aan de makelaars Marsh of SLC

-         De verzekeringspremie dient bij de aanvraag betaald te worden hetzij via een gekruiste cheque op naam van de makelaar, hetzij via overschrijving op het rekeningnummer van de makelaar, hetzij cash aan de kassa tijdens de openingsuren

We verzoeken u om geen aanvragen te sturen naar het secretariaat van de BFOV, wat een vertraging oplevert van enkele dagen.

We raden u ook aan om geen cash geld op te sturen naar de verzekeringsmakelaar.

OVERZICHT VAN DE DOCUMENTEN DIE ELKE AANVRAAG TOT DE VERZEKERING THE CLASSIC CAR INSURANCE ® DIENT TE VERGEZELLEN (ook indien het gaat om een bijkomend voertuig te verzekeren twee weken na een eerste aanvraag)

Het origineel aanvraagformulier The Classic Car Insurance®, dat afgeleverd werd door de club met:

. originele stempel van de club

. originele handtekening van de clubverantwoordelijke

. aansluitingsnummer van de club bij de BFOV

. persoonlijke gegevens van de aanvrager

. handtekening van de aanvrager

. aansluitingsnummer van het lid bij de club

. gegevens van het voertuig

. gewenste waarborgen en aanvangsdatum

. steeds een copie bijvoegen van het inschrijvingsbewijs en groene kaart van het dagelijks voertuig

. voor de voertuigen van de groep 15-25 jaar, moet er een bonus-malusattest van het dagelijks voertuig toegevoegd worden

Indien het voertuig nog dient ingeschreven te worden:

. het roos formulier voor de aanvraag tot inschrijving, afgeleverd door de technische keuring bij de administratieve keuring (niet voor motorfietsen of bij herinschrijving op dezelfde titularis)

. de verklaring betreffende het beperkt gebruik van de oldtimer (ter beschikking bij de technische keuring) en indien het voertuig dient ingeschreven te worden onder het statuut «oldtimer»

. voor de motorfietsen: het inschrijvingsbewijs van de oude eigenaar + roos formulier voor de aanvraag tot inschrijving

. indien het om een ingevoerd voertuig gaat: het inschrijvingsbewijs van de oude eigenaar of de vervangende documenten

. een fiscale zegel van 62 EUR.  Deze kan eventueel geleverd worden door MARSH of SLC indien de betaling verhoogd wordt met 62 EUR (25 EUR bij een herinschrijving)

VERGEET NIET OM UW ONTVANGEN NUMMERPLAAT DOOR TE GEVEN AAN DE MAKELAAR, DIT OM DE PECHVERHELPING TE VERZEKEREN

Indien het voertuig al ingeschreven is en het gaat om een wijziging van maatschappij:

. voeg een copie van het inschrijvingsbewijs van de oldtimer toe aan de aanvraag

. Vergeet ook niet om uw vorige verzekering minimum 3 maand voor de vervaldag aangetekend op te zeggen.

 

BRON : www.bfov.be 

Laatst gewijzigd : 12 juni 2005 - 05:42